Op deze pagina vindt u onze leveringsvoorwaarden. Deze leveringscondities zijn een uittreksel van de algemene voorwaarden van FOCUS Leren & Ontwikkelen (FL&O). Deze kunt u opvragen via mail@focus-lerenenontwikkelen.nl.

FL&O zal opdrachten naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

FL&O verricht slechts werkzaamheden op de gebieden waarop zij deskundig is.

Onze aanpak, werkwijze en begroting leggen wij vast in een vrijblijvende offerte of in een bindende
opdrachtbevestiging.

Een offerte is bindend voor beide partijen wanneer de offerte door opdrachtgever ondertekend is en teruggestuurd naar
FL&O. Een opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen zodra FL&O de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever heeft verzonden.

Voor iedere opdracht geeft FL&O aan wie binnen het bureau eindverantwoordelijk en aanspreekpunt is voor de
opdracht. Waar mogelijk wordt tevens aangegeven wie de opdracht verzorgt.

FL&O acht zich verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die hetzij mondeling hetzij schriftelijk wordt verstrekt door opdrachtgever.

Afgegeven dataopties blijven als regel tot maximaal 4 weken voor de desbetreffende data geldig.

Indien aan een training, workshop of opleidingstraject voorbereidingen vooraf gaan, wordt het moment waarop deze
voorbereidingen starten, gezien als aanvang van de opdracht.

Na afloop van de opdracht vindt er een evaluatie plaats met de opdrachtgever. Bij opleidingsmodules wordt er tevens
schriftelijk geëvalueerd door de deelnemers.

Annulering van een opleiding, training, coachingssessie, workshop of opleidingsonderdeel (d.w.z. een opleiding, training, workshop of opleidingsonderdeel volledig annuleren of uitstellen, het overeengekomen aanvangstijdstip van een training, coachingssessie, workshop of opleidingsonderdeel verplaatsen, een training, coachingssessie, workshop of opleidingsonderdeel afzeggen, een opleiding tussentijds beëindigen of het aantal deelnemers verminderen met een wijziging van het aantal trainers tot gevolg), dient schriftelijk te worden gemeld door opdrachtgever aan FL&O zodra dit besluit is gevallen. FL&O zal in geval van annulering, afhankelijk van de termijn waarbinnen de opdrachtgever zijn besluit mededeelt aan FL&O, een percentage van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. De volgende termijnen en percentages zijn van toepassing:

  • langer dan 8 weken: 0% van het overeengekomen honorarium

  • binnen 8 weken: 10% van het overeengekomen honorarium

  • binnen 6 weken: 25% van het overeengekomen honorarium

  • binnen 4 weken: 50% van het overeengekomen honorarium

  • binnen 2 weken: 100% van het overeengekomen honorarium

Bij verplaatsing van het overeengekomen aanvangstijdstip van een training, coachingssessie of opleiding zorgt de opdrachtgever ervoor dat hij binnen 2 weken (een) nieuwe datum / data overeenkomt met FL&O, anders gelden de annuleringsvoorwaarden. Als de opdracht alsnog binnen zes maanden na de melding van uitstel plaatsvindt, wordt het reeds in rekening gebrachte bedrag verrekend met het nieuwe totaalbedrag.

De opdrachtgever ontvangt de factuur direct na ontvangst van de opdrachtbevestiging voorafgaand aan de opdracht.

Bij een opdracht waarbij de kosten van voorbereiding en uitvoering lager zijn dan of gelijk zijn aan € 10.000,-
(exclusief BTW) ontvangt opdrachtgever een factuur voor het gehele bedrag voorafgaand aan de opdracht.

Bij een opdracht waarbij de kosten hoger zijn dan € 10.000,01 (exclusief BTW) ontvangt de opdrachtgever voorafgaand aan
de opdracht een factuur ter hoogte van 50% van het dan bekende totaalbedrag. Aansluitend ontvangt opdrachtgever maandelijks een factuur voor de werkzaamheden die FL&O in de betreffende maand heeft verricht ten behoeve
van de opdracht.

Het gehanteerde BTW tarief is 21%.

Betaling van facturen dient uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum  te geschieden.

Na verstrijken van de betalingstermijn van 14 kalenderdagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten à €50,- exclusief b.t.w. per kalenderdag verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Als opdrachtgever gedurende de opdracht FL&O vraagt om extra werkzaamheden uit te voeren die geen deel uitmaken van
de overeenkomst, zal FL&O deze extra werkzaamheden schriftelijk bevestigen en als meerkosten factureren. Extra kosten die FL&O maakt ten behoeve van het project maar die buiten de offerte vallen, worden na overleg in rekening gebracht.

Op alle door ons verstrekte syllabi, trainingsoefeningen, spellen, hand-outs, cases, rapporten e.d. rust auteursrecht.

FL&O is niet aansprakelijk voor zaakschade en/of gevolgschade naar aanleiding van de door ons uitgevoerde opdracht.

Indien de voorwaarden in de offerte afwijkend zijn van die in de leveringscondities, dan gelden de voorwaarden in de offerte.

Beverwijk, januari 2016