[stack_breadcrumbs]

Management Development

Als de organisatie verandert, bijvoorbeeld door groei, moet het management meegroeien om de organisatie bestuurbaar te houden. Maar ook als de ambitie verandert, heeft dit vaak gevolgen voor de manier waarop het management opereert.

FL&O biedt training, coaching en praktische begeleiding aan directies, MT’s en het lijnmanagement die zich willen of moeten ontwikkelen om ‘bij te blijven’.

FOCUS Leren & Ontwikkelen helpt organisaties om hun performance te verbeteren en zo meetbaar meer uit mensen en de organisatie te halen. Dit doen we door de huidige situatie in kaart te brengen, de gewenste situatie te definiëren en dan interventies te doen waardoor de gewenste situatie wordt bereikt. Onze interventies zijn met name gericht op het ontwikkelen van competenties, houding en gedrag en het optimaliseren van processen.

De coaches van FOCUS Leren & Ontwikkelen die uitvoering geven aan Management Development programma’s zijn didactisch, onderwijskundig en bedrijfskundig onderlegd. Ze hebben ruime ervaring als trainer binnen het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector. Vaak hebben ze ook managementervaring.

Management Development

Focus op synergie

Een Management Development programma levert grotere effectiviteit op op het vlak van persoonlijke effectiviteit van de betrokken managers, hun functiegerichte competenties en in de samenwerking met elkaar en met leveranciers en klanten. Doordat het management meer kijkt naar de eigen rol, het eigen werk en afdeling vanuit het perspectief van de gehele organisatie, zal het meer werken met de organisatiestrategie en de klant als uitgangspunt. Dit levert een niet alleen een efficiëntere maar ook een effectievere organisatie op.

In het algemeen draagt Management Development bij aan:

 • het positief beïnvloeden van de algehele prestatie van de organisatie;
 • het versterken van het functioneren van het hogere en midden management zodat de algehele prestatie van de medewerkers positief beïnvloed wordt:
 • het binden en boeien van potentials;
 • het succesvol kunnen aantrekken van nieuwe medewerkers;
 • bredere inzetbaarheid van medewerkers (als onderdeel van het loopbaanbeleid); en
 • een positief imago op de arbeidsmarkt.

Onze Management Development Programma’s wordt gekenmerkt door:

 • zowel individuele als groepsgerichte aanpak;
 • sturing op zelfmanagement van deelnemers;
 • leggen van verbinding tussen deelnemers en stakeholders;
 • leggen van verbinding tussen deelnemers (intervisie);
 • modulaire opbouw;
 • korte trainingen (minimale tijdsinvestering met een maximale opbrengst);
 • praktische opzet en directe toepasbaarheid;
 • inzet van praktijkmensen; en
 • gebruik van eigen/herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

In specifieke gevallen kan een Management Development programma een bijdrage leveren aan het vergroten van de bestuurbaarheid van de organisatie en het ontwikkelen van de leidinggevenden zodat ze  – vanuit de focus op de aard en corebusiness van de organisatie en de geformuleerde bedrijfsdoelen – effectiever en efficiënter gaan werken met de middelen die hen ter beschikking staan en gebruik maken van elkaars kennis en kracht.

ONZE SPECIAL: DE VIERDAAGSE TRAINING RESULTAATGERICHT COACHEND LEIDINGGEVEN

De in-company training Resultaatgericht Coachend Leidinggeven is bedoeld voor leidinggevenden die meer uit zichzelf en hun team willen halen.

Het programma bestaat uit 4 thematische trainingsdagen: persoonlijk leiderschap, managen van werk en afdeling, managen van mensen, en resultaatgericht coachend leidinggeven. Ter voorbereiding op de training vul je de persoonlijkheidsvragenlijst ALTI© en het ontwikkelinstrument ‘Resultaatgericht Coachend Leidinggeven’ in en verwoord je je eigen visie op leidinggeven.

Dit is een training waarin je zowel leert nadenken over leidinggeven en managen als er (beter) mee aan de slag gaat. Daarom krijg je voor de periodes tussen de trainingsdagen gerichte opdrachten die je op de werkvloer moet uitvoeren.

De doorlooptijd van de training is ongeveer 3 maanden.

De training wordt verzorgd door ervaren managementtrainers die zelf manager zijn geweest.

Dag 1 – Persoonlijk Leiderschap

 • Mijn visie op leidinggeven
 • De zeven eigenschappen van effectief leidinggeven
 • Persoonlijk voorkeursgedrag (ALTI©)
 • Krachtkwadrant
 • Stakeholdersanalyse – anderen in beeld
 • Praktijkperiode: aan de slag / e-coaching

Dag 2 – Managen van werk en afdeling

 • Uw jaarplan – de harde targets
 • Prioritering en besluitvorming
 • De inrichting van uw productieproces
 • ALTI©: management
 • Resultaatgericht werken
 • Plannen, organiseren en monitoren
 •  Praktijkperiode: aan de slag / e-coaching

Dag 3 – Managen van mensen

 • De beoordelingscyclus
 • Werken met een PReP
 • Afstemmen met de organisatie
 • De klant centraal
 • Veranderingen implementeren
 • ALTI©: besluitvorming en veranderen
 • Praktijkperiode: aan de slag / e-coaching / ontwikkelinstrument ‘Resultaatgericht Leidinggeven’ laten invullen door medewerkers

Dag 4 – Resultaatgericht coachend leidinggeven

 • Uw jaarplan – de rol die uw team speelt
 • Medewerkers laten werken met een PReP
 • ALTI©: coachen en leidinggeven
 • Het team in beeld – de 9-grid
 • Taak- en rolverdeling binnen het team
 • Motiveren en ontwikkelen van medewerkers
 • Samenwerken en aanspreken op gedrag
 • Praktijkperiode: zelf verder / e-coaching

Geef Resultaatgericht Coachend Leidinggeven vorm!

Leer vanuit persoonlijke kracht effectief te managen en leiding te geven.

VOORBEELDEN VAN MAATWERK TRAININGSMODULES

De missie en visie concretiseren

Een helder geformuleerde missie en visie leveren instrumenten op waarmee het management kan sturen op gewenste resultaten en de medewerkers kunnen worden gemotiveerd. Het concretiseren van de missie en visie levert een duidelijke focus op op de middellange termijn en speerpunten waarmee de afdelingen (en ds het lijnmanagement) concreet aan de slag kunnen.

U kunt dit oppakken op MT niveau door met het MT een organisatiescan en een missie- en visiesessie te doen.

Interim manager

Het MT goed inrichten

Een MT bestuurt de organisatie vanuit een concrete visie. Alle leden in het MT zijn vertegenwoordigers van vitale onderdelen van de organisatie. Ze hebben aandachtsgebieden, verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden en inspraak. MT leden vertrouwen elkaar en weten van elkaar wat de sterke en minder sterke competenties zijn. Een MT vergadert regelmatig en gebruikt hierbij een duidelijke agenda en een levende actielijst. Het realiseren van de strategie van de organisatie is leidend voor het functioneren van het MT.

Activiteiten om het MT effectiever te maken:

 • Organisatiescan (DOR, Waarden en OCAI)
 • Missie en visie bepalen
 • In kaart brengen van voorkeuren en rollen van de leden en om de missie en visie te concretiseren (m.b.v. HFM Carrière Drives);
 • Afspraken maken over rollen, taken, activiteiten, mandaat, overleggen en afspraken maken, verslaglegging en opvolging
 • Praktijkbegeleiding: ondersteunen van de MT leden om het MT zo goed mogelijk te laten functioneren.

Het lijnmanagement ontwikkelen in hun rol als manager en leidinggevende

Voor het lijnmanagement ontwikkelt FL&O trainings- en coachingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van hun leidinggevende en managementvaardigheden. Het gaat om een combinatie van assessments, training, begeleide intervisie, individuele coaching en teamcoaching.

Het doel is het aanleren en ontwikkelen van de juiste competenties die bij de managementfunctie horen en die nodig zijn in de specifieke disciplines, om effectiever en efficiënter te gaan functioneren en om (samen) te werken vanuit de missie en visie (langetermijnfocus).

Iedere training bestaat uit een aantal modules. De precies inhoud hang mogelijk af van de uitkomsten van de DOR en de assessments, en wordt derhalve in overleg bepaald.

Het programma is modulair opgebouwd en kan volledig worden aangepast aan uw specifieke situatie en ontwikkelwensen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie en terminologie zoals die binnen uw organisatie wordt gebruikt. Deze aanpak zorgt ervoor dat het effect van het programma maximaal is en dat het geleerde direct kan worden toegepast in de dagelijkse werkzaamheden.

Het Management Development programma is opgebouwd uit:

–     Individuele assessments en opstellen PReP;

–     Kick-Off bijeenkomst;

–     Groepstrainingen;

–     Individuele coachingsgesprekken; en

–     Teamsessies.

Vertaling van de organisatiestrategie (missie en visie) naar de eigen afdeling en de mensen die er werken

Onderwerpen die tijdens de module aan bod kunnen komen zijn:

 • Afdelingsmissie
 • Jaarplan – speerpunten en projecten
 • De kracht van het team: 9-grid
 • Praktische organisatie
 • Ontwikkelpunten

Persoonlijke Effectiviteit (communicatie en beïnvloeden)

Onderwerpen die tijdens de module aan bod kunnen komen zijn:

 • Persoonlijke visie op leidinggeven
 • Functioneren vanuit kracht (ALTI© / Carrière Drives)
 • Gedragsstijlen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Actief luisteren
 • Onderhandelen

Leiderschap (mensen en teams ontwikkelen)

Onderwerpen die tijdens de module aan bod kunnen komen zijn:

 • Situationeel leidinggeven
 • Resultaatgericht coachend leidinggeven (incl. 360-graden ontwikkelinstrument)
 • Teamrollen
 • Klantgericht werken

Praktisch Leidinggeven (management en organisatie)

Onderwerpen die tijdens de module aan bod kunnen komen zijn:

 • Vergaderen
 • Beoordelen
 • Projectmatig Werken
 • Timemanagement (planmatig werken)
 • Verandermanagement
 • Stakeholdermanagement
 • Management van middelen
 • Management van processen

Ga voor management development

Zorg voor effectief management dat de goede dingen doet en de dingen goed doet.