HRD


FOCUS Leren & Ontwikkeling heeft meer dan 20 jaar ervaring als HRD adviseur met het vormgeven van opleidingsbeleid binnen nationale en internationale organisaties, zowel in de profit als de not-for-profit sector. Wij begeleiden zowel Nederlandstalige als Engelstalige organisaties met advies- en opleidingstrajecten, binnen en buiten Nederland, en u kunt ons bij alle stadia betrekken, van inspiratie tot na de implementatie.

De HRD adviseur

vraag advies over jouw HRD issues

De oplosser

zet mij in als HRD interim manager

FL&O: dé HRD Adviseur

De HRM rollen goed verdelen

Er zijn HR-managers die in staat zijn de vier kernrollen van Ulrich optimaal te vervullen en daardoor volwaardig gesprekspartner zijn voor zowel de organisatietop als het middenmanagement en de medewerkers. Maar de meeste HR-managers zijn vooral Administrative Expert. Ze richten zich op primaire beheertaken, zoals capaciteitsplanning, beloningsstelsel, pensioenbeleid en personele administratie. Echter de ontwikkeling van de organisatie, het management, teams door de inzet van MD programma’s, competentiemanagement, opleidingsplannen, en de inkoop van trainingsactiviteiten zijn essentieel om de ambities te realiseren en de plannen te verbinden met de mensen die die plannen uit moeten voeren.

Hier ligt bij uitstek een rol voor de HRD adviseur. Een HRD adviseur weet het algemene beleid te vertalen naar organisatie-ontwikkelingsbeleid om dat vervolgens te concretiseren in opleiding en ontwikkeling. Hij is gesprekspartner op meer niveaus in de organisatie: met de top over de gevolgen van een beoogde structuurwijziging, over haalbaar verandertempo en over spankracht en potentieel van de organisatie; met HR management over de invulling van capaciteitsplanning, in- en doorstroom en beloningen in ruimere zin; met HR adviseurs over de ondersteuning van leidinggevenden; met het financiële management over het rendement van HR-investeringen; met het operationele management over het creëren van optimaal functionerende teams en de daarvoor benodigde begeleiding, en met medewerkers over hun vakmanschap en de daarvoor benodigde begeleiding. En uiteindelijk is het ook diezelfde HRD Adviseur die kan oordelen over opleiden in eigen huis versus uitbesteding, die weet aan welke kwaliteitseisen opleiders en coaches horen te voldoen en die optimale selecties weet te maken uit de breedte van het marktaanbod.

Organisatorisch maakt de HRD Adviseur onderdeel uit van de HR afdeling. De HRD Adviseur is in staat het HRM beleid te helpen vormgeven en te ondersteunen, veranderingen te faciliteren, competentiegedreven leerprogramma’s te ontwikkelen en .

Het werkveld van de HRD Adviseur:

 • adviseren management over strategisch opleiden en begeleiden in relatie tot de organisatiestrategie (strategisch opleidingsbeleid)
 • vormgeven doordacht HR-ontwikkelingsbeleid
 • ontwikkelen en implementeren van HRD beleidsinstrumenten
 • rendabel investeren in de factor menselijk kapitaal
 • vertaalslag van maatschappelijke ontwikkelingen naar visie op organisatie
 • vertaalslag van organisatiedoelen naar leiderschapsontwikkeling
 • vertaalslag van organisatiedoelen naar team- en persoonlijke ontwikkeling
 • ontdekken en competentiegericht ontwikkelen van talent
 • outsourcing en kwaliteitsbeheersing m.b.t. opleidingen
 • beoordelen kwaliteit ingekochte opleidingen
 • kwaliteit en samenhang opleidingsaanbod monitoren
 • ontwikkelen leerlijnen voor functies
 • adviseren van middenmanagement over effectief inwerken
 • adviseren van middenmanagement over effectieve beoordelingscyclus

De HRD Adviseur is de essentiële schakel tussen de organisatiestructuur en de dagelijkse praktijk van personele ontwikkeling in relatie tot het werk dat moet worden gedaan om de resultaten te behalen.

Waar in de formatie geen plaats kan worden ingeruimd voor zo’n cruciale functie, zouden organisaties zich kunnen bedienen van de diensten van een externe HRD Adviseur. Een langdurige en intense relatie met de organisatie blijft echter belangrijk. Juist de HRD Adviseur moet scherp zicht hebben op de cultuur en het potentieel van de organisatie en de strategie van de organisatie als uitgangspunt nemen om opleidingsbeleid vorm te geven waarmee de organisatiestrategie wordt gerealiseerd en tegelijkertijd mensen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

De competenties van de HRD Adviseur

De HRD Adviseur vervult in de organisatie een onontbeerlijke rol als de “rechterhand” van het HR management. Hij heeft de competenties en de expertise om praktisch organisatiebeleid te formuleren die nodig is om de organisatiestrategie te realiseren.

 • serieuze gesprekspartner op strategisch en op operationeel niveau
 • sensitiviteit voor ontwikkelingen extern en intern (cultuur, structuur, processen)
 • vertalen van visie en beleid naar resultaatgerichte programma’s
 • inzicht in budgettering, kostenbewaking, facilitering en inkoopprocessen
 • kennis van organisatieveranderingsprocessen
 • kennis van en visie op talentmanagement
 • kennis van leren, opleiden, trainen en coachen
 • bekendheid met de opleidingenmarkt en geldende kwaliteitscriteria

Opleidingsbeleid dat werkt

FOCUS Leren & Ontwikkelen adviseert over en begeleidt bij het vormgeven van effectief opleidingsbeleid in relatie tot de gestelde (organisatie) doelen.

Wat wij doen raakt aan strategische personeelsplanning, “het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch HR beleid met betrekking tot de inrichting van de bijpassende personele formatie, inclusief aandacht voor mobiliteit (instroom, doorstroom en uitstroom) van personeel in relatie tot organisatiestrategie en productie.”

Richten, inrichten en verrichten dus. En dat doet FL&O samen met u. We vertalen strategische doelen naar de behoefte aan talent en zoeken naar de juiste beleidsoplossingen. Vervolgens zorgen we voor de praktische toepassing daarvan. Toegepaste personeelsontwikkeling noemen we dat. Want een plan werkt alleen maar als je het ook uitvoert.

Waar we goed in zijn

 • Opleidingsbeleid
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen gefaciliteerd worden om het beste uit zichzelf te halen en de optimale bijdrage te leveren om de organisatiestrategie te realiseren? FL&O helpt met het ontwikkelen van een plan en het bijbehorende instrumentarium.
 • Strategische personeelsplanning
  • Hoe ziet de cocktail van beleid, instrumenten en maatregelen er voor uw organisatie uit om te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige vraag naar arbeid? Met strategische personeelsplanning Krijgt u inzicht in de huidige situatie en de gewenste kwaliteit en kwanti­teit van het personeelsbestand, kunt u gemakkelijker keuzes en (meer)jarenplanningen te maken, gericht op de toekomstige capaciteitsbehoefte, en kunt u gemakkelijker de doorvertaling maken van organisatiebeleid naar HRD-beleid.
 • Competentiemanagement
  • Wat zijn essentiële vaardigheden die de organisatie nu en in de toekomst nodig heeft? FL&O helpt met het integreren van het gebruik van competenties als basis van alles dat mensen in een organisatie doen door het ontwerpen en invoeren van competentiemanagement en passende instrumenten.
 • Strategisch Management Development
  • Hoe verkrijgt, behoudt en consolideert u de juiste kennis en ervaring voor midden en hogere managementposities binnen uw organisatie? FL&O helpt om flow te creëren in het werknemersbestand door planmatig en systematisch te sturen op het ontwikkelen van medewerkers om tijdig de verschillende managementposities in te kunnen vullen en er zo voor te zorgen dat u mensen aan uw organisatie bindt én concurrerend blijft.
 • Performance management
  • Hoe bepalen individuele medewerkers en teams op basis van de organisatiestrategie wat zij gaan doen om een effectieve bijdrage te leveren aan de realisatie ervan? FL&O helpt met praktische instrumenten en begeleiding.

Zelfsturing bevorderen

Het resultaat dat FOCUS Leren & Ontwikkelen nastreeft is dat wij de organisatie tijdelijk ondersteunen en haar leren om het zelf te doen, en iedereen te motiveren zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en vanuit de eigen kracht te gaan voor de gezamenlijke visie en doelen, van de directiekamer tot aan de werkvloer. Wij helpen u het zelf te doen.

Onze ervaring als HRD adviseur

FOCUS Leren & Ontwikkeling heeft ruim 20 jaar ervaring met het vormgeven van opleidingsbeleid binnen nationale en internationale organisaties, zowel in de profit als de not-for-profit sector. Wij begeleiden zowel Nederlandstalige als Engelstalige organisaties met advies- en opleidingstrajecten, binnen en buiten Nederland, en u kunt ons bij alle stadia betrekken, van inspiratie tot na de implementatie. 

Het HRD adviesbureau

schakel FL&O in voor HRD advies

Het praktische HRD advies

Bekijk een voorbeeld van FL&O als praktisch HRD Adviseur.

 • “Naar aanleiding van een medewerkertevredenheidsonderzoek heb ik Willem en zijn team gevraagd om ons te helpen om de teameffectiviteit te vergroten. Aandachtspunten waren samenwerking, leiderschap en invulling van de eigen functie. Willem heeft een aanpak voorgesteld waarmee de zaak van twee kanten benaderd zou worden: intakegesprekken met alle medewerkers, coaching voor mezelf en bijeenkomsten met het team gevolgd door een action-learning programma. Door te focussen op de kracht van iedere medewerker en mijn impact als leidinggevende, en door te werken met action-learning, hebben we grote stappen gezet. Mijn eigen grootste leerpunt is dat het adagium dat ik aanhing (mijn deur staat altijd open - dus als iemand ergens mee zit, dan loopt hij wel binnen) helemaal niet zo effectief was. Nu doe ik regelmatig een rondje en weet zo veel beter wat er speelt, zodat ik sneller kan schakelen.”
  Martin van Adrichem
  Concerncontroller bij CBS
 • “Als spin-off van het management development programma dat binnen Kloosterboer liep, ben ik door Willem gecoacht om mezelf klaar te stomen om vestigingsmanager te worden. Al snel kwam ik erachter dat Willem maar één doel had: mij laten ontdekken hoe ik mezelf nog verder zou kunnen ontwikkelen als manager. Ik was snel om en heb een hoop geleerd. Willem maakte kennis met al mijn mensen en kon zich daardoor inleven in elke casus die ik naar voren bracht. Uiteindelijk heb ik ongeveer anderhalf jaar een volledig op maat gemaakt traject bij hem gevolgd. Met - voor mij - onverwachte resultaten. Willem kan problemen snel platslaan, en benoemen waar het feitelijk om gaat. Daardoor leerde hij me om afstand te nemen. Moest ik daar nou zo moeilijk over doen, dacht ik dan. Inmiddels lukt me dat ook prima zonder Willem. Heel praktisch heeft hij me daarvoor formulieren gegeven die ik gebruik in de communicatie met mijn mensen. Maar belangrijker is misschien wel dat ik niet meer zo snel in de emotie schiet. Ik merk dat anderen daardoor eerder bereid zijn om met me mee te denken en mee te werken. Een verrassende uitkomst van het coachingstraject is dat ik een hbo-opleiding ben gaan volgen. Dat was ik helemaal niet van plan, maar Willem heeft me gepusht om het te gaan doen - vanuit de idee om arbeidsmarktfit te blijven. Ik zit nu (aug 2017) in de eindfase en ben hem dankbaar voor de drang die hij toen heeft uitgeoefend.”
  Jok Slootweg – Kloosterboer Groep
  Manager Kloosterboer Delta Terminal 2 / Supervisor Stock & Planning
 • “Binnen Alfabeeld heeft Willem de organisatie en gedeeltelijke uitvoering van het veiligheidsprogramma voor Liandon en Netcare begeleid als senior projectleider. Dit dat bestond uit het trainen van alle leidinggevenden van beide organisaties met betrekking tot het doen van veiligheidsobservatierondes en het voeren van gesprekken met medewerkers over veiligheid. Uiteindelijk hebben zo'n 150 leidinggevenden in 16 groepen de training gevolgd. De grote succesfactor van de training was het praktijkbezoek aan een locatie waar op dat moment feitelijk werd gewerkt, waardoor de leidinggevende on the job gecoacht konden worden op hun observatie- en gespreksvaardigheden. Eén van de trainers met wie Willem toen veel samenwerkte, Davey Verbeek, zegt het volgende over Willem: "Ik leerde Willem kennen als iemand met wie het heel goed samenwerken is. Hij is gewoon een prettige kerel en dat zie je ook terug in de omgang met deelnemers. Hij heeft gevoel voor humor en mensen durven zich bij hem bloot te geven. Willem staat didactisch stevig in zijn schoenen en hij weet de training op een logische manier weet te sturen. Hij maakt het altijd interactief. Een ander sterk punt van Willem is dat hij goed inspringt op wat er gebeurt en to the point feedback geeft. Ik vond het ook prettig om te merken dat hij oog heeft voor de randvoorwaarden van een training en verbeterpunten afstemt met zijn opdrachtgever. Willem voegde zich prima naar de filosofie van Alfabeeld en ik zou dan ook niet aarzelen om hem bij andere opdrachtgevers aan te bevelen als trainer en projectleider."”
  Davey Verbeek – Alfabeeld Organisatieadvies
  Projectleider / trainer

Neem contact op!

Wacht niet langer en begin met verbeteren!